Condicions de venda

Mitjançant aquest document, s’estableixen les condicions generals de la relació contractual que té per objecte, la prestació de serveis i la compravenda de productes oferts des de la pàgina web www.uechorta.net o www.uechorta.cat, titularitat Unió Excursionista de Catalunya d’Horta (d’ara en endavant La UEC d’Horta), amb domicili al carrer Pintor Mir,16 de Barcelona, i les persones físiques (d’ara en endavant CONTRACTANT) que manifesten la voluntat de comprar els esmentats productes o serveis mitjançant la sol·licitud realitzada via Internet a través d’aquest lloc web.

En el cas de viatges i reserves de excursions,  La UEC d’Horta es limita a fer la gestió per compte del CONTRACTANT, no actuant en cap moment com a venedor dels dits viatges o reserves.

De la mateixa manera, en el cas de llicències federatives els imports pagats corresponen al cost de la llicència, que es transfereix a la corresponent federació, tractant-se d’una gestió de cobrament per compte d’altri inclosa en la quota de soci.

Aquestes sol·licituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a les que van associades les presents Condicions Generals que el CONTRACTANT ha de consultar amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a través del lloc web www.uechorta.net o www.uechorta.cat les presents Condicions Generals, per tal que les llegisca, les imprimisca, arxive i accepte, no podent el CONTRACTANT comprar el producte o servei sense que s’hagi produït aquesta consulta. El CONTRACTANT sempre disposarà d’aquestes Condicions Generals en un lloc visible de la web.

Qualsevol reclamació que el CONTRACTANT necessite traslladar al PRESTADOR DEL SERVEI s’haurà de fer mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal indicada en el paràgraf anterior, o utilitzant el formulari de contacte de la pàgina web o mitjançant: secretaria@uechorta.net

PRIMERA. – OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS

Per les presents Condicions Generals La UEC d’Horta, es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes o serveis que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.uechorta.net o www.uechorta.cat a canvi d’un preu determinat.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que:

Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.

Que ha llegit, comprès, i que accepta, les presents Condicions Generals.

SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de la contractació. Les dues lleis vénen a desenvolupar la Directiva Comunitària 93/13 / CEE sobre clàusules en els contractes amb consumidors. Així mateix, compleixen amb els requisits exigits en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista, en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i en la Regulació de la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals de la contractació (RD 1906/1999, de 17 de desembre). Les dades que s’obtenen per al bon fi de la contractació s’obtenen i sotmeten a tractament de conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

La UEC d’Horta es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguin exposades a la web en el moment que el CONTRACTANT adquirisca els corresponents productes. En el cas de contradicció entre aquestes condicions generals i les condicions particulars que es derivin del producte adquirit, prevaldran aquestes últimes llevat que les Generals siguin més beneficioses per al consumidor que s’ha adherit al realitzar la compra, en aquest cas prevaldran les presents.

QUARTA. – DRETS I OBLIGACIONS DLa UEC d’HortaS

4.1. Lliurament del producte. – Donat que els productes oferts son adreçats principalment als socis de La UEC d’Horta, es prioritzarà la recollida al propi local.

Quan el producte s’hagi s’envii per correu o missatgeria, s’hi repercutira el cost de l’enviament.

En aquest darrer cas, La UEC d’Horta es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT indique en el formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents Condicions Generals. La UEC d’Horta no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de la comanda no s’ajusten a la realitat o hagen estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte serà el que, si escau, s’indique en el correu electrònic de confirmació de compra. En cas que el producte no es trobe en estoc, La UEC d’Horta informarà al CONTRACTANT per correu electrònic.

4.2. Responsabilitat dLa UEC d’Horta. – La UEC d’Horta en cap cas serà responsable en relació amb:

4.2.1. Els errors o retards ocasionats pel CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seues dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol circumstància que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, per causes fortuïtes o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe dLa UEC d’Horta o aliena al correcte funcionament del seu sistema de contractació electrònica. En qualsevol cas, La UEC d’Horta es compromet a solucionar els problemes que puguen sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència que permeti el compliment dels termes i condicions de la venda perfeccionada.

4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficaç i de mala fe per part del CONTRACTANT, o per la falsedat de les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el moment de formalització de la comanda.

4.2.3. De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada pel CONTRACTANT per a la tramitació de la confirmació de la comanda.

4.2.4. Dret de desistiment: La UEC d’Horta reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en els articles 68 a 79 de la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), i en l’art.10 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, en virtut del qual el CONTRACTANT que tinga la condició de consumidor podrà deixar sense efecte el contracte celebrat, mitjançant notificació al PRESTADOR DEL SERVEI en el termini legalment establert , sense necessitat de justificar la seua decisió i sense penalització de cap classe, excepte el cost directe de devolució del bé o servei prestat, que de conformitat amb l’art. 101 de la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 serà a càrrec del CONTRACTANT.

En el cas d’exercici del dret de desistiment que es reconeix al CONTRACTANT que tingui la condició de consumidor, La UEC d’Horta reemborsarà l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte bancari indicat pel propi CONTRACTANT al moment de formalització de la compra. El cost directe de devolució de l’article adquirit, quan es tracte d’una venda a distància, sera a càrrec del CONTRACTANT.

El termini per a l’exercici del dret de desistiment és de set dies hàbils, comptats a partir de la recepció de l’article comprat, i un cop exercit La UEC d’Horta disposarà d’un termini màxim de 30 dies des de la comunicació del desistiment per a la devolució de les sumes abonades per l’adquisició del bé.

A efectes d’exercir aquest dret el CONTRACTANT pot comunicar-ho a través de correu electrònic (secretaria@uechorta.net), per a la seua notificació al PRESTADOR DEL SERVEI, en alguna manera admesa en dret i en els terminis previstos. Podrà ser-ho mitjançant enviament a l’adreça inclosa en l’inici de les presents Condicions Generals enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, al tractar-se d’una venda a distància. El CONTRACTANT únicament respondrà del preu d’adquisició del producte quan la seua devolució sigui impossible per pèrdua, destrucció o una altra causa que li impedeixi retornar l’article adquirit, o bé la disminució de valor del producte no sigui conseqüència del seu ús d’acord amb la naturalesa de l’article .

4.2.5. Garanties: La UEC d’Horta, s’obliga al lliurament del producte en perfecte estat, quedant exempt de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes en els paquets del producte produïts després del lliurament del mateix al CONTRACTANT i que hagin estat causats directament per aquest a causa d’un mal ús del producte. La UEC d’Horta respondrà de la conformitat del producte venut amb la fitxa que aparegui a la pàgina web en el moment de la seua adquisició o que siga lliurada al CONTRACTANT, i del seu correcte funcionament. El CONTRACTANT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat. No respondrà, però La UEC d’Horta per faltes de conformitat que el CONTRACTANT conega o no haja pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte, o que es produïsca per un incorrecte muntatge del producte per part del comprador quan les instruccions de instal·lació s’hagin subministrat i siguin clares i sense errors descriptius. Tampoc respondrà de tots aquells danys que el CONTRACTANT cause en el producte adquirit a causa d’un manifest mal ús del mateix per part seua.

4.2.6. Termes: El CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar el La UEC d’Horta de la falta de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada. L’incompliment d’aquest termini, si bé no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, provocarà que el CONTRACTANT siga responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació de la falta de conformitat. Si el producte no és conforme amb el contracte, el CONTRACTANT podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulte objectivament impossible o desproporcionada. En els casos de manca de conformitat del producte, la reparació o substitució serà gratuïta per al CONTRACTANT que tinga la condició legal de consumidor i usuari de conformitat amb la normativa aplicable. S’ha de portar a terme en un termini raonable.

Quan la reparació o la substitució no foren possibles, el CONTRACTANT podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, si bé en cap cas és procedent la resolució quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT

5.1. Pagament. – El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l’import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Import. – La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l’assenyalada al lloc web i la que figure a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb IVA inclòs.

5.1.2. Formes de pagament. – El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent al producte adquirit, mitjançant pagament per targeta (Visa, Mastercard …) o transferència bancària al compte que indiqui la fitxa del poducte.

5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT. – En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

5.2.1. Assumir tots els riscs de deteriorament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seua disposició pel tercer que, per compte dLa UEC d’Horta, realitza el lliurament dels productes sol·licitats.

5.2.2. Comprovar el bon estat del paquet davant del tercer que, per compte dLa UEC d’Horta, realitze el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge. Si un cop revisat el contingut el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en el menor termini de temps possible.

SISENA. – Protecció de dades personals

6.1. Informació al CONTRACTANT de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT als formularis que pogués haver-hi en el seu lloc web, La UEC d’Horta compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altres normes que la desenvolupen i informa al CONTRACTANT que les dades referides seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions Generals l’esmentat tractament.

6.2. Finalitat del tractament: La UEC d’Horta recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT al formulari per formalitzar la compravenda dels productes. La UEC d’Horta informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades. La UEC d’Horta tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa del producte, així com per a la tramesa periòdica d’ofertes i informació comercial al CONTRACTANT. En tot cas, les dades recollides i tractades pLa UEC d’Horta són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

6.3. Obligatorietat de la introducció de les dades: els camps en els quals figure un requadre vermell en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.

6.4. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introduïsca les seues dades personals en els diferents formularis d’alta, tindrà ple dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a (incloure) per correu electrònic a secretaria@uechorta.net, incloent en ambdós casos còpia del DNI o un altre document que acrediti la identitat, del titular de les dades. La UEC d’Horta reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l’usuari, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

6.5. Seguretat. – La UEC d’Horta assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aquest motiu s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seua integritat i seguretat, especialment les previstes al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal. La UEC d’Horta no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn a les dades personals quan es deriven bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que siga impossible detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es dega a una falta de diligència del CONTRACTANT en relació a la guàrdia i custòdia de les seues claus d’accés o de les seues pròpies dades personals.

6.6. Veracitat de les dades.- El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seues dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

SETENA. – RESPONSABILITAT

7.1. La UEC d’Horta en cap cas serà responsable de:

7.1.1. Els errors i incidències que pogueren produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garantisquen que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius per efectuar les compres dels productes oferts.

7.1.2. De la producció de qualsevol tipus de dany i que el CONTRACTANT o tercers pogueren ocasionar al lloc web impedint el normal desenvolupament de l’operativa de compra.

7.2. La UEC d’Horta es reserva el dret de suspendre l’accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, La UEC d’Horta col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita. Sense perjudici d’això, per a aquells CONTRACTANTS que hagen adquirit amb anterioritat a la suspensió un producte a la pàgina web, se’ls garanteix l’exercici dels drets desistiment, o els derivats de la manca de conformitat del producte, mitjançant comunicació postal o electrònica a les adreces indicades a l’encapçalament del present document.

VUITENA. – DRETS D’AUTOR

La UEC d’Horta informa que en el lloc web www.uechorta.net o www.uechorta.cat, – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc Web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit dLa UEC d’Horta.

NOVENA. – LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derive de les presents Condicions Generals La UEC d’Horta se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

DESENA.- En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals siga declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. La UEC d’Horta podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part dLa UEC d’Horta.